Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Nurodymai autoriams

Leidinyje Athena: filosofijos studijos skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis. Kiekvienas straipsnis, neatskleidžiant autoriaus tapatybės, recenzuojamas dviejų anoniminių recenzentų. Jei jų nuomonės dėl straipsnio nesutampa, sprendimą priima redkolegija.

Recenzuojami tik straipsniai, atitinkantys žemiau išdėstytus formaliuosius žurnalo reikalavimus.

I. Formalieji reikalavimai

Prašome autorių atsižvelgti į mokslinių tekstų reikalavimus: straipsnyje turi būti suformuluotas tyrimo uždavinys, tezė, padarytos išvados, nurodyta cituojama ar aptarinėjama literatūra. Maksimali straipsnio apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų, su tarpais).

Straipsnio struktūra:

  1.  straipsnio antraštė;
  2. autoriaus vardas ir pavardė;
  3. mokslo įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas, adresas, telefono numeris, autoriaus elektroninio pašto adresas;
  1. ORCID ID (rekomenduojama);
  2. straipsnio santrauka lietuvių kalba (apie 1000 spaudos ženklų, su tarpais) ir pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5) kursyvu;
  3. pagrindinis tekstas;
  4. literatūros sąrašas;
  5. straipsnio santrauka ir pagrindiniai žodžiai anglų kalba (antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, iki 130 žodžių);
  6. pastabos pateikiamos išnašose puslapio apačioje.

Nuorodos ir literatūros sąrašas:

Prašome cituojant ir nurodant šaltinius vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Autoriaus pavardės galima neminėti, jeigu iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas.

Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė (Butler et al 2011: 254). Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu. 

Literatūros sąrašas pateikiamas lotyniškais rašmenimis, pagal abėcėlę (pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami). Šaltiniai literatūros sąraše nurodomi pagal šiuos pavyzdžius:

monografijos:

Degutis, A. 1998. Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius: Eugrimas.

 straipsniai iš žurnalų:

Jonkus D. 2021. „Sąmonės ir jos kilmės problema Vosyliaus Sezemano rankraščiuose“, Problemos, 100: 8–19. https://doi.org/10.15388/Problemos.100.1

straipsniai rinkiniuose:

Hayek, F. 1984. „Competition as a Discovery Procedure”, in The Essence Of Hayek, ed. by Ch. Mishiyama and K. Leube. Stanford: Hoover Institution Press, p. 56–74.

Jeigu tas pats autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau nei vieną cituojamą ar nurodomą šaltinį, jie žymimi raidėmis a, b, c, ..., priduriamomis prie leidimo metų.

Išsamiau apie Harvardo citavimo sistemą (kaip cituoti elektroninius šaltinius ir kt.) žr.: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

II. Straipsnių įteikimas:

Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Winword formatu) el. paštu baceviciute@gmail.com arba lkti@lkti.lt. Pateikiant straipsnio rankraštį elektroniniame laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas, t. y. patvirtinama, kad straipsnis nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas ar teikiamas publikavimui kitame leidinyje. Plagiato atveju redakcija turi teisę skelbti straipsnio atšaukimą.

III. Autorių teisės

„Athena: filosofijos studijos“ – atvirosios prieigos žurnalas ir remiasi Kūrybinių bendrijų licencija – Priskyrimas (kategorija CC BY). Tai reiškia, kad autoriaus teisės (©) garantuojamos teksto autoriui, tačiau pagal CC BY licenciją kūrinį leidžiama laisvai ir neribotai naudoti, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad nurodomas pradinis informacijos šaltinis ir autorius. Plačiau apie licencijos sąlygas žr. https://creativecommons.org/licenses/?lang=lt.

Pateiktų rankraščių ar jų dalių sutapties tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas naudojant Crossref Similarity Check / iThenticate. Tačiau redakcinė kolegija, net ir naudodamasi šiuolaikinėmis elektroninės patikros sistemomis bei patyrusių recenzentų pagalba, neturi galimybės sulyginti pateikiamų straipsnių su didžiuliu paskelbtų filosofijos tekstų visetu, todėl straipsnių originalumas ir kitų autorių teisių paisymas cituojant ar perfrazuojant kitų idėjas ar svetimo kūrinio dalį yra publikuojamų autorių atsakomybės objektas. Pastebėjus plagiatą po straipsnio publikavimo Redakcija skelbia straipsnio atšaukimą.

Plačiau apie autorių teises skaitykite žurnalo politikos skiltyje Autorių teisės.

Autorių teisės

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.