Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Žurnalo politika

Žurnalo etika

Mes vadovaujamės Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remiame etiškos leidybos principus. Gairės taikomos žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Spręsdamas galimus nusižengimus, žurnalas vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.


Etika autoriams

Autoriai privalo laikytis aukštų, Leidybos etikos komiteto (COPE) įtvirtintų, etikos standartų žurnalo autoriams. Bet kokie nusižengimai etikai vertinami labai rimtai ir sprendžiami, vadovaujantis COPE pateiktomis gairėmis.
Autoriai privalo pateikti tikslų atlikto darbo vertinimą (objektyvų jo reikšmės vertinimą).
Informacija ir nuorodos turi būti pakankamai išsamios, kad kiti tyrėjai galėtų pakartoti atliktą darbą.
Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami teisingai, tokiu būdu išvengiant žalos žurnalo patikimumui.
Autoriai atsako už tai, kad jų rankraštyje pateikti duomenys, rezultatai, citatos, nuorodos, vaizdinė ir (arba) kita medžiaga nebūtų sufabrikuota ar suklastota, būtų pateiktos reikiamos nuorodos. Kitų darbas visada turi būti tinkamai pripažįstamas.
Žurnale spausdinami tik originalūs darbai, kurie kitur nebuvo nei spausdinti, nei recenzuoti. Išimtys daromos tik tiems straipsniams, kurie papildo ankstesnes publikacijas. Autorių prašoma pateikti informaciją apie pakartotinį medžiagos naudojimą. Neetišku laikomas elgesys, kai vienas tyrimas padalinamas į keletą dalių, taip siekiant padidinti publikacijų skaičių.
Pateiktų rankraščių informacijos dubliavimosi tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas naudojant sutapties tikrinimo procedūras. Rankraščiai, kurie, kaip nustatyta, buvo naudojami kituose kūriniuose be reikiamų nuorodų, nedelsiant atmetami.
Visi autorių sąraše nurodyti tyrėjai privalo būti reikšmingai prisidėję rengiant rankraštį ir dalytis kolektyvinę atsakomybę už tyrimo rezultatus. Visi asmenys, reikšmingai prisidėję rengiant straipsnį, privalo būti įtraukti į autorių sąrašą. Kai rankraštis yra priimtas, autorystės ar autorių eilės tvarkos keisti nebegalima.
Turi būti atskleisti bet kokie finansiniai ar kiti reikšmingi interesų konfliktai, galintys turėti įtakos rezultatams ar jų interpretavimui. Taip pat turi būti atskleisti visi šaltiniai, teikę finansinę paramą projektui.
Įtariamo ar įrodyto mokslinio nusižengimo, nesąžiningos publikacijos ar plagiato atveju leidėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su redaktoriais, imasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų situaciją ir pataisytų tą straipsnį. Tai gali būti greitas pranešimas apie įsivėlusią spaudos klaidą arba, rimtesniais atvejais, visiškas atsiribojimas nuo nesąžiningai pateikto straipsnio taikant straipsnio atšaukimą (angl. retraction).

 

Interesų konfliktai

Interesų konfliktai kyla tuomet, kai galima pagrįstai manyti, kad su tyrimų nesusiję klausimai gali turėti įtakos darbo ar jo vertinimo neutralumui bei objektyvumui. Apie galimus interesų konfliktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo įtakos tyrimui, ar ne, turi būti pranešta iš anksto, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Daugeliu atveju toks pranešimas neužkerta kelio straipsnio spausdinimui ar dalyvavimui recenzavimo procese.

Jei kyla abejonių, praneškite apie galimą interesų konfliktą arba aptarkite tai su redakcija.
Nepranešus apie su pateikta publikacija susijusį interesų konfliktą ir jam vėliau išaiškėjus, straipsnis gali būti atmestas. Išspausdintus straipsnius gali tekti pakartotinai įvertinti arba, rimtesniais atvejais, nuo jų gali būti atsiribota.

Interesų konfliktai:

Straipsnio pateikimo etape autoriai turi pranešti apie bet kokius galimus interesus ir paaiškinti, kodėl gali kilti interesų konfliktas. Jei interesų konfliktų nėra, autoriai turi nurodyti: „Autorius (-iai) pareiškia, kad nėra su šio straipsnio publikavimu susijusių interesų konfliktų“. Straipsnį teikiantys autoriai yra atsakingi už tai, kad jų bendraautoriai nurodytų savo interesus. Autoriai turi nurodyti gaunamą ar pastaruoju metu gautą finansavimą ir kitas išmokas, prekes ar paslaugas, galinčias turėti įtakos tyrimui. Bet koks finansavimas, nepriklausomai nuo to, ar sukeliantis interesų konfliktą, ar ne, turi būti nurodytas skiltyje „Padėkos“.
Bet kokio asmens, kuris nėra straipsnio autorius, tačiau 1) yra suinteresuotas tyrimo rezultatais; 2) yra susijęs su tokių interesų turinčia organizacija; arba 3) dirba finansuojančiam asmeniui arba gauna iš jo atlygį, dalyvavimas užsakant, apmąstant, planuojant, kuriant, įgyvendinant ar analizuojant tyrimą, rengiant ar redaguojant rankraštį ar priimant sprendimą jį spausdinti turi būti deklaruotas. Deklaruoti interesų konfliktai bus apsvarstyti redaktoriaus ir recenzentų bei nurodyti išspausdintame straipsnyje.
Redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti nuo teikiamo straipsnio, kai jie:

Žurnalas stengiasi nepriskirti straipsnių interesų konfliktų turintiems redaktoriams ar recenzentams; tokiais atvejais redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti ir pranešti žurnalui apie bet kokius interesų konfliktus.
Recenzentai savo interesus turi deklaruoti recenzijoje, kurią peržiūrės redaktorius. Glaudžiai susiję konkurentai turėtų apsvarstyti galimybę nusišalinti.
Redaktoriai ir recenzentai turi pranešti, jei anksčiau yra aptarinėję rankraštį su jo autoriais.

 

Privatumas

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.

 

Autorių teisės

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį ( Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidžiamam žurnalui) autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:

 1. Jis (ji) turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) straipsnio autorius (-ė) ir turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidyklai, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų.
 2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių.
 3. Straipsnyje nėra jokios neteisėtos informacijos, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus, būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas.
 4. Platinant straipsnį turi būti nuoroda į jo autorių (-ius) ir išspausdinto straipsnio pavadinimą, žurnalą ir DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių).

 

Nurodymai autoriams

Leidinyje Athena: filosofijos studijos skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga.
Rekomenduojama straipsnio apimtis – 1 lankas arba 40 000 spaudos ženklų (su tarpais).
Straipsnio struktūra:

 1. straipsnio antraštė;
 2. autoriaus vardas ir pavardė;
 3. mokslo įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas, adresas, telefono numeris, autoriaus elektroninio pašto adresas;
 4. straipsnio santrauka (apie 1000 spaudos ženklų, su tarpais) ir pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5) kursyvu;
 5. pagrindinis tekstas;
 6. literatūros sąrašas;
 7. straipsnio santrauka ir pagrindiniai žodžiai anglų (antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, ne trumpesnis kaip 1000 spaudos ženklų, su tarpais, tekstas) arba lietuvių (jei straipsnis parašytas angliškai) kalba.
 8. Pastabos pateikiamos išnašose puslapio apačioje.


Nuorodos ir literatūros sąrašas:
Prašome cituojant ir nurodant šaltinius vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Autoriaus pavardės galima neminėti, jeigu iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas.
Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė (Butler et al 2011: 254). Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu. 
Literatūros sąrašas pateikiamas lotyniškais rašmenimis, pagal abėcėlę (pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami).

Šaltiniai literatūros sąraše nurodomi pagal šiuos pavyzdžius:


monografijos:

    Degutis, A. 1998. Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius: Eugrimas.

straipsniai iš žurnalų:

    Greimas, A. J. 1974. „Struktūra ir istorija“. Problemos, nr. 2 (14), p. 12–26.

straipsniai rinkiniuose:

    Hayek, F. 1984. „Competition as a Discovery Procedure”, in The Essence Of Hayek, ed. by Ch. Mishiyama and K. Leube. Stanford: Hoover Institution Press, p. 56–74.

Jeigu tas pats autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau nei vieną cituojamą ar nurodomą šaltinį, jie žymimi raidėmis a, b, c, ..., priduriamomis prie leidimo metų.
Išsamiau apie Harvardo citavimo sistemą (kaip cituoti elektroninius šaltinius ir kt.) žr.:  http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Straipsnių įteikimas:
Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Winword formatu) el. paštu danute.baceviciute@lkti.lt arba lkti@lkti.lt. Pateikiant straipsnio rankraštį elektroniniame laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas, t. y. patvirtinama, kad straipsnis nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas ar teikiamas publikavimui kitame leidinyje. Plagiato atveju redakcija turi teisę skelbti straipsnio atšaukimą.

 

Sutapties tikrinimas

Redakcinė kolegija aktyviai siekia užkirsti kelią moksliniam bei profesiniam plagiatui, todėl prieš recenzavimą atliekama sutapties tikrinimo procedūra.

 

Recenzavimas

Žurnalas taiko anoniminio recenzavimo principą. Kiekvienas straipsnis, neatskleidžiant autoriaus tapatybės, recenzuojamas dviejų anoniminių recenzentų. Jei jų nuomonės dėl straipsnio visiškai išsiskiria, sprendimą priima redkolegija.
Remdamiesi toliau pateiktais kriterijais, recenzentai nusprendžia, ar straipsnis gali būti priimtas publikavimui be papildomų pataisymų, ar reikalingi mažesni ar didesni pataisymai, ar straipsnis turi būti atmestas. Bet kokio recenzavimo pagrindas – objektyvus techninio tikslumo ir pateikiamo darbo aktualumo vertinimas.


Kriterijai:

 1. Temos ir skelbiamo tikslo aiškumas.
 2. Teorinės diskusijos aktualumas.
 3. Empirinio tyrimo aktualumas ir aprašymas.
 4. Atkuriamieji tyrimo metodai ir rezultatai.
 5. Nedviprasmiai ir tinkamai išanalizuoti duomenys.
 6. Tvirtai pagrįsta diskusija (analizė).
 7. Išvadomis paremti duomenys.
 8. Darbo originalumas.
 9. Žinios apie naujausius tyrimus.
 10. Gerai apgalvota ir logiškai nuosekli darbo struktūra.

Recenzento įsipareigojimai autoriaus atžvilgiu:

 1. Raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę vertę, savo nuomonę pagrįsti.
 2. Recenziją pateikti kaip įmanoma greičiau, per 21 dieną. Jei to padaryti negalite, prašome kaip įmanoma greičiau susisiekti su žurnalo redakcija.
 3. Nurodyti, ar tekstas yra aiškus, pakankamai glaustas ir aktualus, ir įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams.
 4. Vengti asmeninių komentarų ir kritikos.
 5. Išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, nesidalinant, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame straipsnyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims be žurnalo redakcijos leidimo.

Recenzento įsipareigojimai redaktorių atžvilgiu:

 1. Įspėti redaktorių apie bet kokį galimą asmeninį ar finansinį interesų konfliktą (žr. Interesų konfliktai) ir atsisakyti recenzuoti straipsnį, jei yra tokio konflikto tikimybė.
 2. Nustatyti darbo mokslinę vertę, originalumą ir aprėptį, pasiūlyti jo tobulinimo būdų.
 3. Atkreipti dėmesį į bet kokius etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą straipsnį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktą rankraštį.

Recenzento įsipereigojimai skaitytojų atžvilgiu:

 1. Užtikrinti, kad teigiamą įvertinimą gavę straipsniai atitiktų žurnalo standartus.
 2. Apsaugoti skaitytojus nuo neteisingų ar klaidingų tyrimų ar mokslinių darbų, kurių negali patvirtinti kiti.
 3. Atidžiai ieškoti bet kokių nenurodytų citatų iš kitų susijusių mokslininkų darbų.

Recenzijos gali ir turi būti kritiškos, tačiau prašome recenzentų turėti omenyje, kad paniekinanti kalbos maniera ar į asmeniškumą linkusi kritika gali būti vertinama kaip atskleidžianti recenzento šališkumą ar užslėptus motyvus.
Žurnalo redaktoriai prašo recenzentų recenzijų pateikimui naudoti specialų šabloną.

Nurodymai recenzentams:
Mūsų žurnalas stengiasi pateikti autoriams aiškų grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų tobulinti jų darbą.
Kad galėtume lengviau tai atlikti, prašome (bet ne reikalaujame), kad recenzijoms naudotumėte pateiktą šabloną. Mūsų tikslas – susieti konkrečią kritiką ir pasiūlymus su konkrečiomis straipsnio vietomis. Iš patirties matome, kad tokiu būdu pateiktos recenzijos yra aiškesnės, padeda mums aiškiau suprasti jūsų išsakytą susirūpinimą, kad galėtume priimti kuo konkretesnius ir naudingesnius sprendimus.