Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Žurnalo politika

Žurnalo etika

Šis leidinys yra deimantinės atvirosios prieigos žurnalas. Visas jo turinys pasiekiamas nemokamai, suteikiama teisė jį skaityti, išsisaugoti kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus; nereikalaujama iš anksto gauti leidėjo ar autoriaus leidimo. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių. Prieiga prie žurnale paskelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).

Etika

Mes vadovaujamės Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remiame etiškos leidybos principus. Šios gairės taikomos žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Vertindamas galimus nusižengimus, žurnalas vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.

Autorių etika

Autoriai privalo laikytis aukštų, Leidybos etikos komiteto (COPE) įtvirtintų, etikos standartų žurnalo autoriams. Bet kokie nusižengimai etikai bus vertinami labai rimtai, ir sprendimai bus priimami vadovaujantis COPE pateiktomis gairėmis.

Autoriai privalo pateikti pakankamai detalų atlikto darbo aprašymą. Informacija ir nuorodos turi būti pakankamai išsamios, kad kiti tyrėjai galėtų pakartoti atliktą darbą. Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami teisingai, tokiu būdu išvengiant žalos žurnalo patikimumui.

Autoriai atsako už tai, kad jų rankraštyje būtų pateiktos reikiamos nuorodos, o pateikti duomenys, rezultatai, citatos, nuorodos, vaizdinė ir (arba) kita medžiaga nebūtų sufabrikuoti ar suklastoti. Kitų asmenų darbas visada turi būti tinkamai pripažįstamas.

Žurnale spausdinami tik originalūs darbai, kurie kitur nebuvo nei spausdinti, nei pateikti recenzuoti. Išimtys daromos tik tiems naujiems straipsniams, kurie papildo ankstesnes publikacijas. Autorių prašoma pateikti informaciją apie pakartotinį medžiagos naudojimą. Neetišku laikomas elgesys, kai vienas tyrimas tikslingai padalijamas į keletą dalių, taip siekiant padidinti publikacijų skaičių.

Visi autorių sąraše nurodyti tyrėjai privalo būti reikšmingai prisidėję rengiant rankraštį ir dalytis kolektyvinę atsakomybę už tyrimo rezultatus. Visi asmenys, reikšmingai prisidėję rengiant straipsnį, privalo būti įtraukti į autorių sąrašą. Kai rankraštis yra priimtas, autorystės ar autorių eilės tvarkos keisti nebegalima.

Pirmame teksto puslapyje turi būti pateikta informacija apie finansinę paramą tyrimui arba publikacijai. Jei finansavimo šaltiniai nebuvo susiję su jokia siekiama tiesiogine ar netiesiogine nauda, tai turi būti nurodoma.

Tyrimo etika

Prieš pateikdami straipsnį publikacijai, autoriai privalo iš tyrimo dalyvių gauti reikalingus sutikimus, kad žurnalui suteiktų galimybę naudoti bet kokius susijusius duomenis taip, kad būtų išsaugota ir nepažeista tyrimo dalyvių teisė į privatumą.

Žurnalas iš autorių tikisi visų duomenų bei kitos medžiagos, susijusios su pateikta publikacija, skaidrumo. Autoriai turi pateikti įrodymus, kad būtų užtikrinta, jog kiti tyrėjai įgytų adekvačias galimybes pakartoti tyrimą ar patikrinti jo validumą. Raginame autorius talpinti duomenis saugykloje ir prašome suteikti neriboto galiojimo duomenų prieigą prie archyvuoto duomenų rinkinio talpyklos puslapio.

Tikimės, kad autoriai vartos įtraukias kalbines formas. Dokumentų turinyje neturėtų būti jokių žodžių, iš kurių galima spręsti, kad vieni žmonės yra pranašesni už kitus kultūros, rasės, lyties, gebėjimų, įgalumo, seksualinės orientacijos, lyties ar tautybės atžvilgiu. Formuluotėse rekomenduojama vengti įžeidžiančių ar tam tikras grupes menkinančių ar atstumiančių terminų.

Interesų konfliktai

Interesų konfliktų kyla tuomet, kai galima pagrįstai manyti, kad su tyrimu nesusiję klausimai gali turėti įtakos straipsnio ar jo vertinimo neutralumui bei objektyvumui. Apie galimus interesų konfliktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo įtakos tyrimui, ar ne, turi būti pranešta iš anksto, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Interesų konfliktai gali būti instituciniai (kuomet kuri nors šalis yra tam tikru būdu susijusi su kokia nors organizacija, suinteresuota tam tikra darbo baigtimi), finansiniai (kuomet autoriai gauna ar tikisi gauti naudos ar kitų gėrybių, susijusių su tyrimo objektu, arba kuomet kokia nors organizacija yra suinteresuota tam tikrais tyrimo rezultatais), asmeniniai (artimi asmeniniai ryšiai) ir t. t.

Straipsnio pateikimo etape autoriai turi pranešti apie bet kokius galimus interesus. Būtina išsamiai paaiškinti, kodėl gali kilti interesų konfliktas. Autoriai privalo nurodyti bet kokią praeityje gautą, šiuo metu gaunamą bei ateityje galimai gausimą naudą ir bet kokius kitus gaunamus piniginius mokėjimus, gaminius, privilegijas bei paslaugas, kurie galėjo paveikti straipsnio turinį. Visi anksčiau išvardyti aspektai, net jei jie iš tikrųjų nesukėlė jokio interesų konflikto, privalo būti tinkamai ir sąžiningai bei detaliai atskleisti.

Žurnalo vardu užtikriname, kad daugeliu atvejų sąžiningas interesų deklaravimas neužkerta kelio straipsnio spausdinimui ar dalyvavimui recenzavimo procese.

Jei kyla kokių nors abejonių, praneškite apie galimą interesų konfliktą arba aptarkite tai su redakcija. Nepranešus apie su pateikta publikacija susijusį interesų konfliktą ir jam vėliau išaiškėjus recenzavimo procese, straipsnis gali būti atmestas. Išspausdintus straipsnius gali tekti pakartotinai įvertinti arba rimtesniais atvejais nuo jų gali būti atsiribota.

Žurnalas stengiasi nepriskirti straipsnių interesų konfliktų turintiems redaktoriams ar recenzentams; tokiais atvejais redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti ir pranešti žurnalui apie bet kokius interesų konfliktus (jei su bet kuriuo iš straipsnio autorių yra neseniai paskelbę publikaciją, yra gavę ar tikėtina, kad gali gauti finansinį atlygį, susijusį su tyrimo tema, turi ar neseniai turėjo artimų asmeninių ar giminystės ryšių su bet kuriuo iš straipsnio autorių – pavyzdžiui, vedybos, tėvo ir vaiko ryšys, kiti giminystės ryšiai, darbas bendrame projekte su vienu iš autorių, artimos srities veikla ar tiesioginė konkurencija). Redaktoriai ir recenzentai turi pranešti, jei anksčiau yra aptarinėję rankraštį su jo autoriais.

Privatumas

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.

Autorių teisės

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidžiamam žurnalui autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus, ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:

  1. Jis (ji) turi visišką teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) straipsnio autorius (-ė) ir turi visišką teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Lietuvos kultūros tyrimų institutui, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų.
  2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių.
  3. Straipsnyje nėra jokios neteisėtos informacijos, šmeižto, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas.
  4. Autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale publikuojamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Lietuvos kultūros tyrimų institutui leidimą publikuoti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Autorius išlaiko visas turtines autorių / gretutines teises.
  5. Platinant straipsnį būtina pateikti nuorodą į jo autorių (-ius) ir išspausdinto straipsnio pavadinimą, žurnalą ir DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių).
  6. Visi gali laisvai bet kokiais tikslais, įskaitant ir komercinius, dalintis (bet kokiose laikmenose ir bet kokiu formatu kopijuoti ir toliau platinti straipsnyje pateiktą medžiagą) ir adaptuoti (pergrupuoti, transformuoti ir remtis straipsnyje pateikta medžiaga).

Preprintai

Žurnalas priima rankraščius straipsnių, kurie anksčiau buvo publikuoti pelno nesiekiančiuose preprintų serveriuose. Autoriai privalo žurnalą informuoti apie bet kokį preprintą, susijusį su pateiktu rankraščiu. Preprintų archyvas nėra laikomas publikacijų sutapimo šaltiniu, kuomet galima aiškiai atpažinti straipsnio versijas.

Neteisėtų publikacijų atvejai

Įtariamo ar įrodyto mokslinio nusižengimo, nesąžiningos publikacijos ar plagiato atveju leidėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su redaktoriais, imasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų situaciją ir pataisytų svarstomą straipsnį. Tai gali būti greitas pranešimas apie įsivėlusią spaudos klaidą arba rimtesniais atvejais visiškas atsiribojimas nuo nesąžiningai pateikto straipsnio taikant straipsnio atšaukimą.

Mes atvirai nepritariame didelės apimties tekstų atsikartojimui tarp publikacijų arba „saviplagiatui“. Vyriausiasis redaktorius, matydamas, kad pateikta publikacija gali esmingai prisidėti prie akademinio diskurso, gali suteikti išimtį su sąlyga, kad jokie kiti leidėjai netaiko apribojimų, susijusių su publikacija; būtina pateikti tinkamą nuorodą į pradinį šaltinį.

Tikimės, kad mūsų gaunami rankraščiai nebuvo pateikti jokiam kitam žurnalui ar knygai. Išimtys taikomos tik preprintams.

Svarstydami publikuoto straipsnio atšaukimą ar taisymą, mūsų redaktoriai remiasi COPE skelbiamomis atšaukimo gairėmis.

Mes suteikiame klaidų ištaisymo pastabos galimybę, kuomet klaidą padarė autorius. Taip pat, jei įsivėlė spaudos klaida, žurnalas publikuoja korekcinę pastabą. Straipsnio atmetimas nesvarstomas atvejais, kuomet reikia smulkių, pavyzdžiui, kalbinių ar neesminių netaisyklingos rašybos pataisymų.

Atmetimo procedūra pradedama, kuomet žurnalas gauna informacijos, kad tam tikri publikacijoje pateikti atradimai ar padarytos išvados yra klaidingi arba jei publikacijos turinys buvo plagijuotas. Bet kokie iš to išplaukiantys veiksmai bus paremti COPE skelbiamomis atšaukimo gairėmis.

Jei iškyla kokių nors įtarimų dėl publikacijų sutapimų arba „saviplagiato“, tikimės, kad bet kuris suinteresuotas asmuo su mumis susisieks elektroniniu paštu lkti@lkti.lt.

Sutapties tikrinimas

Redakcinė kolegija aktyviai siekia užkirsti kelią moksliniam bei profesiniam plagiatui, todėl prieš recenzavimą atliekama sutapties tikrinimo procedūra. Pateiktų rankraščių informacijos dubliavimosi tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas taikant Crossref Similarity Check, naudojantį iThenticate platformą. Rankraščiai, dėl kurių kyla plagiato įtarimas, nedelsiant atmetami.

Jei plagiatas nustatomas jau po publikavimo, laikomės nuorodų, pateiktų aptariant neteisėtų publikacijų atvejus.

Tikimės, kad mūsų skaitytojai, recenzentai ir redaktoriai kels įtarimus dėl plagiato ir jais dalinsis susisiekdami elektroniniu paštu lkti@lkti.lt.

Archyvavimas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas įsipareigoja ateities kartoms išsaugoti publikuotą turinį. Skaitmeninį išsaugojimą vertiname kaip procesų ir veiklų rinkinį, skirtą, kad būtų užtikrinama ilgalaikė prieiga prie publikuotos informacijos skaitmeniniais formatais.

Mūsų ilgalaikio išsaugojimo politika apima šias priemones:

  1. Visas mūsų elektroninis turinys (svetainė) yra saugomas viename Lietuvos kultūros tyrimų institutui priklausančiame serveryje, esančiame Vilniuje. Jo turinys yra prieinamas skaitytojams.
  2. Straipsnių elektroninės versijos taip pat saugomos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) (https://www.elaba.lt).
  3. Autoriai gali archyvuoti visas rankraščio versijas, taip pat ir galutinę paskelbtą savo straipsnių versiją, asmeninėse, institucinėse ar kitose saugyklose iškart po publikavimo be atidėjimo laikotarpio.
  4. Ketiname ir tikimės dar ilgai leisti savo žurnalą. Jei dėl kokių nors nepalankių aplinkybių būsime priversti nutraukti žurnalo leidybą, žurnale paskelbti rankraščiai bus saugomi internete ir prieinami skaitytojams dar mažiausiai dešimt metų. Esant tam tikroms sąlygoms, tokioms kaip žurnalo leidybos sustabdymas ar katastrofiškas Lietuvos kultūros tyrimų instituto serverių gedimas, turinys bus pasiekiamas Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa.